چه مقدار تجهیزات پزشکی ذخیره سازی شده در بیمارستان ها وجود دارد

در 80 درصد بیمارستان ها گزینه تا حدودی انتخاب شده است، یعنی تجهیزات پزشکی خانگی ذخیره سازی در بیمارستان وجود دارد.

اما قراردادی با سازمان های تجهیزاتی برای تعویض تجهیزات در صورت بروز نقص وجود ندارد.

در 20 درصد بیمارستان ها در صورت بروز بحران هیچ نقصی برای تجهیزات پزشکی مدرن پیش بینی نمی شود. در 60 درصد بیمارستان ها لیست مکتوب تجهیزات حیاتی بیمارستان وجود ندارد.

در 60 درصد بیمارستان ها لیست تجهیزات حیاتی بیمارستان در بخش وجود دارد اما کامل نیست. در 80 درصد بیمارستان ها لیست تجهیزات حیاتی بیمارستان به هیچ وجه به روز نمی شود و نمی توان آن را به روز کرد.

در 100 درصد بیمارستان ها برنامه ریزی برای نظارت بر فروشندگان/پیمانکاران تجهیزات پزشکی تهران تحت گارانتی یا قرارداد تا حدودی وجود دارد که به این معنی است که برنامه به صورت مکتوب و مکتوب موجود است.

اما اصول مورد نظر رعایت نمی شود. در 80 درصد بیمارستان ها اصلا برنامه و پروسه ای برای از کار انداختن تجهیزات وجود ندارد و در 20 درصد بیمارستان ها مقدار مشخصی وجود دارد یعنی برنامه نوشته و نوشته شده اما ناقص است.

در 60 درصد بیمارستان ها قبل از دریافت تجهیزات پزشکی جدید، ایمنی و عملکرد مناسب بخش مربوطه به هیچ وجه دریافت نمی شود.

در 30 درصد بیمارستان ها، قبل از استفاده از تجهیزات پزشکی جدید، ایمنی و عملکرد مناسب دستگاه ها دریافت نمی شود. بخش مربوطه تا حدودی دریافت می شود. یعنی برنامه ای برای بررسی ایمنی وجود دارد و مستندات ثبت می شود.

اما کامل نیست و 20 درصد بیمارستان ها قبل از استفاده از تجهیزات پزشکی و اطمینان از عملکرد صحیح بخش مربوطه، ایمنی کامل دارند.

این بدان معنی است که برنامه ای برای بررسی ایمنی تجهیزات قبل از استفاده وجود دارد و همچنین شواهد مستندی برای اطمینان از ایمنی تجهیزات قبل از استفاده وجود دارد.

 • منابع:
  1. Evaluation of medical equipment management in educational hospitals in Isfahan
 • تبلیغات:
  1. با کمک سیم مفتول می توان شاتل فضایی ساخت
  2. پارچه مبلی که با نشستن بر روی آن رنگ عوض می کند!
  3. داستانهای موفقیت استارتاپ های بزرگ ایران!
  4. آیا می دانستید برای خوشرنگ شدن ترشی به آن رب گوجه اضافه می کنند!