استفاده از جک دیسک کشاورزی در هموار سازی سیاه چاله های تاریخ

در حقیقت جک دیسک کشاورزی دستگاه هایی هستند که کاربردهای بی شماری دارند. این نوع جک دیسک در صنعت خودروسازی برای بلند کردن خودروها از سطح زمین استفاده می شود تا بتوان آنها را ابزار کرد.

بسیاری از ابزارها در صنعت ساخت و ساز از جک دیسک هیدرولیک برای تکمیل وظایف استفاده می کنند. این جک ها تحت “اصل پاسکال” کار می کنند. اساساً اعمال فشار به روشی خاص باعث اعمال فشار به روش دیگری می شود.

طبق گفته PhysLink، جک دیسک هیدرولیک با این مفهوم کار می کنند که در یک ظرف بسته، فشار در هر نقطه یکسان است (اصل پاسکال).

جک دیسک هیدرولیک از دو سیلندر تشکیل شده اند که یکی بزرگتر از دیگری به هم متصل شده اند. اعمال نیرو به سیال در یک سیلندر، فشار را در کل حجم و روی سطح سیلندر وارد می کند. این افزودن نیرو به یک استوانه کوچکتر باعث می شود که نیروی بیشتری از سیلندر بزرگتر تولید شود.

جک

به عنوان مثال، هنگامی که یک پیستون یک اینچ مربع، یک پوند فشار به یک سیال هیدرولیک وارد می کند، فشار ارائه شده به سیال برابر با یک پوند در هر اینچ مربع است. به گفته PhysLink، یک پیستون ده اینچ مربعی متصل به این سیستم نیرویی معادل یک پوند در هر اینچ مربع ضربدر ده یا ده پوند تولید می کند.

با این حال هنگامی که پیستون کوچکتر به 10 اینچ در یک جهت فشار داده می شود، پیستون بزرگتر فقط یک اینچ در جهت دیگری تحت فشار قرار می گیرد.

طبق گفته جک دیسک هیدرولیک، تمام جک دیسک هیدرولیک حداقل از شش جزء اصلی تشکیل شده اند. اجزای اصلی جک های هیدرولیک عبارتند از:

 • یک مخزن
  پمپ
  شیر چک
  سیلندر اصلی
  رم پیستون
  دریچه آزادسازی

جک دیسک مخزن سیال هیدرولیک را نگه می دارد. پمپ سیال را از مخزن به سوپاپ برگشت می کشد که سیال تحت فشار را به سیلندر اصلی هدایت می کند.

جک دیسک سیلندر اصلی پیستون رم را در خود جای داده است که توسط سیال تحت فشار به بیرون رانده می شود. دریچه رهاسازی پمپ هیدرولیک فشار را آزاد می کند تا به پیستون رم اجازه جمع شود.