ارائه کفش مناسب برای کارگران

ارائه قیمت خرید کفش ایمنی طبی کاتریپلار در تهران مناسب برای طیف گسترده ای از کارگران مهم است.

اندازه‌های خاص پا (طول، عرض، ارتفاع و اندازه‌های دور مختلف) از کارگران در مکان‌های کاری مختلف که مورفولوژی پا را به‌طور بهینه توصیف می‌کنند.

باید با توجه به تغییرات آنها از بارگذاری استاتیک به بارگذاری دینامیکی اندازه‌گیری و ارزیابی شوند.

تأثیر احتمالی داده‌های آنتروپومتریک (مانند سن، جنسیت یا BMI) بر تفاوت‌های احتمالی بین بارگذاری استاتیک و پویا باید مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی بارگذاری استاتیک و پویا پای کارگران در مکان‌های کاری مختلف برای تعیین اینکه آیا مورفولوژی پا بین موقعیت‌های بارگذاری مختلف تغییر می‌کند یا خیر. نتایج را می توان برای بهبود طراحی آخر و کفش برای بهبود تناسب کفش ایمنی مورد استفاده قرار داد.

چندین گروه تحقیقاتی سیستم های اندازه گیری متفاوتی را برای اسکن سه بعدی پویا پا ارائه کرده اند.

اکثر مطالعات بر امکان سنجی تمرکز دارند  و بنابراین نتایج جامعی برای بهبود تناسب کفش ارائه نمی دهند.

این فناوری برای اولین بار توسط Schmeltzpfenning و همکارانش توضیح داده شد. به نظر می رسد (2009) برای بررسی مسائل فوق الذکر مناسب باشد.شکی نیست که پا تحت شرایط بارگذاری مختلف در حین ایستادن و راه رفتن شکل خود را تغییر می دهد.

محققان حرکت استخوان های پا را در حین راه رفتن و دویدن آهسته تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که همه مفاصل مورد بررسی حرکت می کنند و این حرکات در برخی مفاصل بیشتر از حد انتظار است.

تغییرات در موقعیت‌های بارگذاری ثابت مختلف، مانند طول پا، عرض پشت و جلوی پا، و ارتفاع قوس و کف پا، با توجه به شکل پا گزارش شده است.

تفاوت بین شکل پای ثابت و پویا سه بعدی فقط در کودکان گزارش شده است.

این تغییرات به ویژه برای اندازه‌گیری پهنای جلوی پا و اندازه‌های دور وسط پا عالی بود (باریش-فریتز و همکاران، 2014).

کوچی و همکاران (2009) در مقایسه با موقعیت‌های ایستا و پویا در بزرگسالان و تفاوت‌های آماری معنی‌داری را در عرض پاشنه، ارتفاع کف پا، عرض جلوی پا و طول توپ میانی یافتند.

با این وجود، ویژگی‌های تغییر شکل شکل پا در حین بارگذاری دینامیکی (راه رفتن) در پای بزرگسالان وجود دارد که ضروری است و اگر برای بهبود تناسب در قیمت کفش ایمنی در شیراز از تولید به مصرف گنجانده شود، مفید خواهد بود.

این امر به ویژه در محیط کاری که الزامات بسیار خاص و متفاوتی دارد (محل های کاری متعدد با نیازهای متفاوت کارگران) که اغلب از نظر فیزیکی سخت هستند، به ویژه برای پاها (مانند بلند کردن و حمل بارهای سنگین) مفید خواهد بود

  • منابع:
    1. Improvement of safety shoe fit – evaluation of dynamic foot structure
  • تبلیغات: 
  1. آیا می دانستید که زالو ها هیچ وقت نمی میرند
  2. توت فرنگی های پیوند شده با مزه های بلوبری !
  3. کشف نوعی توت که سرطان خون را درمان می کند !
  4. گاوی که با خوردن توت فرنگی دو قلو زایید